Tekoriet

Sinds 1981 dé leverancier voor rietdekkers met meer dan 5.500 producten

Sinds 1981

Sinds 1981 dé leverancier voor rietdekkers

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere, zodat gemeenten hun implementatiestappen, werkprocessen maar ook beleid kunnen controleren en verifiëren.
In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.
In de periode tot invoering van de Wkb werken aannemers, kwaliteitsborgers samen met gemeenten aan proefprojecten met kwaliteitsborging. De proefprojecten hebben als doel ervaring opdoen met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen de betrokken partijen. Lees hier meer over het opstarten van een proefproject.
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft 3 doelen:
  • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • Verbeterde positie van de consument
  • Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering
textpage

HET BOUWPROCES

Om de doelen van de Wkb te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën opgeknipt:
  • De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente.
  • De bouwtechnische component: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.